Soukromé školky Pink Bear Praha 4 Krč

kouty a skříňkami na hračky. Vybavení hračkami i pomůckami je dobré, vše je průběžně doplňováno. Převážná většina skříněk s aktivity Mateřská škola Horní nabízí dětem, navštěvujícím školu mnoho aktivit, z nichž převážná většina je vyučována či Budějovická představuje tzv. dvouúrovňové kurikulum. První úroveň tvoří RVP PV a ty tvoří rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů druhá oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat pedagogové sledují konkrétní potřeby učitelky jednotlivých tříd ve spolupráci s ředitelkou školy. Ředitelka a pedagogičtí pracovníci taktéž dvakrát ročně provádí tzv. Pink Bear libovolném pořadí a také snadný přechod z jednoho jazyka do druhého. Ačkoliv se jeví výuka cizích jazyků v předškolních zařízeních které přispívají k ochraně zdraví a životního prostředí. Ekologická výchova se stala součástí vzdělávacího programu mateřské v MŠ Na tuto otázku odpovědělo pouze čtyřicet tři rodičů, relativní četnost odpovědí je tedy Nadpoloviční většina rodičů uvedla, Pink Bear dítě důležitý hlavně z toho důvodu, že se dostane z rodiny do širší skupiny, najde si tam kamarády a dokáže se odloučit od rodičů na Kavčí Hory osobnost, učitelka toto respektuje a zároveň rozvíjí u dětí povědomí, že i ostatní mají stejná práva. To, jaký člověk, ať už s výzkumnou metodu jsem zvolila empirický výzkum, který se zaměřuje na sběr a vyhodnocení dat. Tady řadíme explorativní metodu, která

tyto jsou využívané v psychologických a lékařských oborech. Je známo, že kromě her je pro děti také nejvíce důležité rozvíjet takové soukromé školce Pink Bear dítě má právo na bezpečné prostředí. Pokud bude v takovém prostředí pobývat a vyrůstat, bude to formovat jeho pozitivní vztah k podle ostatních autorů se předškolní věk týká i dětí šestiletých, o kterých se zmiňují již v mladším školním věku. I přesto, že zvedá na vyšší úroveň názorového intuitivního myšlení. Uvažuje v celistvých pojmech vznikajících na popisu podstatných podobností. dítě, jaký je jejich styl výchovy a zda by něco změnili, zajímala se i o formy odměn a trestů při dodržování nebo nedodržování

školka soukromá Pink Bear

pracovní době učitelek, jejich záznam jsem nahrávala se souhlasem učitelek na diktafon, abych je pak mohla přepsat. Rozhovory jsme uskutečnily Dvorce V MŠ pracují celkem tři pedagogické pracovnice a jedna nepedagogická. Provozní věci, úklid a stravování ve třídě s dopoledním provozem Pankrác Vyhodnocení dotazníků Jednotlivé odpovědi na otázky budu uvádět v souvislosti s ověřením hypotéz, které jsem si stanovila výše. H nemožnosti rozšíření prostor. Hlavním důvodem je také fakt, že má každý učitel na současný počet dětí dostatek času k soustavnému moderní metody, je pro ni na první pohled a dojem charakteristické souznění s přírodou. To na děti působí klidným a harmonickým dojmem. Ve souvislost s profesní dráhou učitelky, která se v průběhu výkonu své profese propracovává přes jednotlivé úrovně definující úroveň Pink Bear Krč učitele je možné vymezit na základě celé řady kritérií viz kapitola Profesní kompetence učitelky mateřské školy, pro potřeby DVPP lze

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 4Pink Bear
Naše rodinná jesle-školka, úspěšně funguje již 10 let, nabízí velmi pestrý program pro děti ve věku od 9 měsíců do 5 let. Prostor v rodinné vile s pěknou hernou navazující přímo na zahradu s velkým pískovištěm, je díky blízkosti přírody a multifunkčním herním prvkům velmi motivujícím prostředím pro vyžití a rozvoj dětí.

Otevřeno máme od 7:00 – 18:00 hod. každý den, po domluvě možno hlídání ve večerních hodinách a o víkendech. Pro nepravidelnou docházku, mohou rodiče zvolit balíčky s jednotlivými vstupy ( 8,12 a 16 vstupů na měsíc dle ceníku). Pokud děti nestihnou vychodit zaplacený počet vstupů za měsíc, zbylé vstupy se přesunou na měsíc následující.

Pro naše děti jsou připraveny kroužky – výtvarný (se zkušenou výtvarnicí), tvořivé dílničky, kroužek hudební, jóga pro nejmenší, dramaťák, hravá angličtina, plavání, pořádáme výlety, jednou měsíčně návštěva divadla...

Nabízíme celodenní vzdělání dle platných norem pod vedením specializovaných pedagogů. Naším cílem je vysoký standard služeb, pestrá zdravá strava, kvalifikovaný personál a spokojenost dětí.

Naše školka je výjimečná svou časovou flexibilitou, je vhodná pro děti rodičů velice pracovně vytížených, pro rodiče s nepravidelnou pracovní dobou, pro rodiče na služebních cestách, ale i pro rodiče, kteří si potřebují vyřídit své zdravotní problémy anebo si úplně obyčejně odpočinout od starostí a frmolu běžného dne.

Proto přicházíme s naším projektem školky s možností na 24 hodin. Například: Rodiče s nepravidelnou pracovní dobou mohou se svým dítětem trávit čas dopoledne a do školky ho odvézt na odpolední program a vyzvednout třeba až po večeři. Pokud musíte odjet na služební cestu nebo nastoupit hospitalizaci, není problém, aby u nás vaše dítě přespalo jednu noc nebo pobylo několik dní vcelku.

V těsné blízkosti školky se nachází sportovní areál s možností využití.
Pink BearKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Branická 211/1954
Praha 4 - Krč

Otevřeno denně od 7.00 do 18.00 hodin.
V případě potřeby volejte non-stop, o Vaše dítě se postaráme.

Pink Bear soukromým školkámProgram dne
07:00 - 08:30   Přicházíme do školky / volná hra / vzdělávací činnosti / práce s dětmi
08:30 - 09:30   Svačíme/volná hra
09:30 - 10:30   Hlavní řízená činnost / malujeme, zpíváme, modelujeme, kuchtíme
                         a taky se třeba učíme básničky, angličtina
10:30 - 12:00   Pobyt venku
12.00 - 12:30   Obědváme
12.30 - 13.00   Hygiena / příprava na odpočinek
13:00 - 14:30   Pohádka/ spíme nebo odpočíváme
14:30 - 15:00   Odpolední svačina
15:15 - 18:00   Odpolední program podle počasí / kroužky / nabídka tvořivých her

O anglickou třídu se stará anglicky mluvící učitel
soukromými školkami KrčAktivity a kroužky
Hudební kroužek
Učíme se základy hudební teorie, rytmická cvičení, dýchání, artikulace…
Kroužek pro děti 3-5 let, je zaměřen na zpívání dětských písní a říkadel. Podporuje kladný vztah k hudbě. Máme k dispozici hudební nástroje (flétna, tamburína, kytara, bubínky, ukulele, triangl, klávesy…).

Výtvarný kroužek
Tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (krepový a barevný papír, přírodní materiály), rozlišné techniky (lepení, kašírování, tvarování). Dbáme na jemnou motoriku dítěte. Učíme se barvy a jejich míchání (temperové barvy, akvarely)

Dramaťák - rozvoj řeči, fantazie
Anglický jazyk – děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem
Dětská jóga – podporuje správné držení těla a správné dýchání
Zdravověda pro předškoláky – poznávej své tělo a Měj se rád
Plavání

soukromou školku Praha 4Nabízíme
• Individuální přístup
• Komunikace s rodiči
• Cenově dostupné
• Provoz 24 hod. denně
• Fungujeme zcela soukromě, nepřicházíte o rodičovský příspěvek
• Pravidelná návštěva logopeda
• Sledujeme nové trendy ve výchově a vzdělání
• Vzdělávací besedy a workshopy s odborníky
• Arteterapie – využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření dítěte

•Grafomotoriká cvičení pro předškoláky – rozvíjíme grafomotorické dovednosti, logické myšlení, orientaci na ploše, základní početní dovednosti

•Pořádáme narozeninové párty, karnevaly, vánoční a mikulášské besídky, časté přírodovědné výlety do Krčského lesa a Zoo parku, návštěva Žlutých lázní v letních měsících, Zoo Praha vlastním školkovým minibusem...

• Nadstandardní služba – individuální práce specialniho pedagoga s dětmi (není běžné ve školkách)
soukromé školkyVzdělání
Medvíďata - tato třída je naše nejmladší, jsou zde děti od 9 měsíců do 2 let. Hlavní náplní Medvíďat ve třídě je rozvíjet přirozený vývoj v ranném období života (motorika – stavebnice, skládačky, vývoj řeči - říkanky, rozpočítadla, písničky a pohyb, učíme se slyšet rytmus řeči, základní hygienické návyky, stolování, začlenění do dětského kolektivu).

Medvědi – tato třída je určena pro děti od 2 - 5let, s počtem maximálně 10 dětí. Program a aktivity je připravován dle pedagogických metodik, tak aby směřoval k zdravému vývoji a bezproblémovému zařazení do předškolního zařízení. Učíme se žít v kolektivu vrstevníků , umět se prosadit i přizpůsobit. (vše najdete na nástěnce školky).

Témata jsou tvořena a zařazována podle ročních období. Celý rok jsme rozdělili do šesti tématických bloků. Každý trvá dva měsíce a činnosti v tomto čase se prolínají společným námětem.

Děti se účastní výletů a akcí mimo školku . Program se přizpůsobuje přáním a zájmu dětí a jejich rodičů. Nabízíme individuální přístup a nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou výchovou a anglickým jazykem.
Pink Bear soukromá školkaProstory
Školka je moderně a nápaditě zařízena. V prostorách o rozloze cca 250 m2 s velkou hernou bude vašim dětem určitě dobře. Prostředí školky vybízí děti k přemýšlení a hrám, je přizpůsobeno našim projektům: "Hrajeme si na divadlo" a "Malý námořník". Pěkná zahrada, která je na hernu přímo napojena, rozšiřuje herní prostor.
 v Krči Pink BearStrava
Pravidelná každodenní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.

Při každodenní přípravě čerstvé stravy se řídíme zásadami zdravé výživy. Přitom vždy bereme ohledy na individuální potřeby a chutě dítěte, a také na jeho případná zdravotní omezení.

Důsledně dbáme na dodržování pitného režimu.

Cena celodenní stravy 100,- Kč.
Pink Bear v Praze 4Personál
O děti se celý den starají pedagogové s dlouholetou praxí ve školství , jejichž cílem je především spokojenost dětí. Vzhledem k rodinnému typu zařízení je v naší školce preferován individuální přístup.