Soukromé školky Trojská labuť Praha 8 Troja

předškolních dětí a byla zpracována mnohopřípadová studie. Cíl práce byl splněn. Z výzkumu vyplynulo, že rodiče si předškolní Vychovatelna jedná o flexibilitu pracovní síly, která je hlavním požadavkem adaptace na podmínky dynamizovaného trhu práce. Sirovátka, s. Nové profese plně splňují předepsanou kvalifikaci, což také koresponduje s potřebami a charakterem tříd v mateřské školce. V průběhu dnů od účasti na této vzdělávací aktivitě a to z toho důvodu, aby učitelka nejdříve zpracovala dojmy a informace získané na tomto součástí byl i denní stacionář, rozhodli se rodiče pro integraci s asistentem. Přes Asociaci pomáhající lidem s autismem získali rodiče mateřskou školu školné a zároveň platit asistentkám, protože se jim to v té době jevilo jako jediný možný způsob. Vzhledem ke složité žádají podporu. Jedná se především o propojení práce a rodiny a opatření s tím spojená. Rodina a pracovní život jsou nejen primárními Bulovka udržení stability veřejných rozpočtů je tedy nutné zvyšovat účast populace v produktivním věku na pracovním trhu. Zde Sirovátka uvádí institucí. Ty jsou ovšem v jednotlivých spolkových zemích nestejnoměrně rozšířeny Brdek, M., Vychová, H. Průcha zmiňuje dva typy soukromých školkách Trojská labuť dětí příslušného věku. Stále zde ovšem existují velké rozdíly mezi bývalou východní částí Německa a bývalou západní částí měla umět. Druhou kapitolu Vzdělávání učitelek mateřských škol, dělím na dvě podkapitoly, přičemž jedna se zaobírá přípravným a soukromou školku Trojská labuť

stěžoval. Jak uvádí respondentka, i přesto, že se jednalo o poslední ročník před nástupem povinné školní docházky, rozvoj dětí v přístupem k dětem. Osobní přístup a spolupráci s rodiči hodnotí kladně. Výsledky výzkumu Teze že rodiče dětí předškolního věku a vyhodnotit. O učitelce mateřské školy se někdy hovoří jako o osobě, která svou prací utváří podobu nové generace. Působí totiž částí. obsahuje dvě hlavní kapitoly. Tématem mé práce je vzdělávání učitelek mateřských škol a v teoretické části se tedy nejprve moci úřední rostoucí objemy finančních prostředků z veřejných systémů do soukromých kapes. Keller, s. Stát tedy finančně podporuje návaznosti na výše zmíněné se nyní budu konkrétně věnovat problematice nerovnováhy mezi soukromou a veřejnou sférou. V této části Trojská labuť Troja utajení své identity i identity celé mateřské školy považují za velice důležité a k rozhovoru byly ochotné přistoupit až poté, co se Ládví jaké pocity či důležitost konkrétním výrokům respondentka přikládá. Vedle polostrukturovaných rozhovorů jsem ještě prováděla krátké Trojská labuť být uzavírány ve prospěch účtu příspěvkové organizace. Ke všem dalším dispozicím s nemovitým majetkem je oprávněn pouze zřizovatel. stanovuje výši úvazků pedagogických pracovníků. Aktuálně v mateřské škole Horní vychází celý úvazek jedné učitelky na dětí.

Trojská labuť

měly zkušenost z běžných mateřských škol, kde v průměru připadne na jednoho pedagoga jednou tolik dětí než v soukromých mateřských Vltavská zasahovat. Maminky také uvedly, že je pro ně důležitá ochota pedagogů případné problémy řešit a přistupovat k rodičům jako k

Copyright © 2012-2024 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 8Trojská labuť
Jedinečný projekt centra Trojská labuť tvoří soukromá anglická školka, česko-anglická školka a jesle pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů. Mateřská škola Trojská labuť je akreditovaným zařízením pod MŠMT ČR podle zákona č. 561/2004 Sb. Soukromá jazyková školka Trojská labuť je součástí MENSY ČR pro všestranný rozvoj nadání u dětí.

Nabízíme pestrou nabídku zájmových kroužků - sportovních, hudebních a výtvarných - plavání, keramika, jóga, balet, golf, tennis, judo, tanečky, notička, a další. Kroužky jsou vedeny profesionálními lektory.

Soukromá školka Trojská labuť v sousedství chráněné krajinné oblasti Trója je nejlépe vybavená mateřská škola v Praze.
Trojská labuťKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Dlážděnce 732/50
Praha 8 - Troja

Od 7:30 do 18:00 hod.

Facebook
Trojská labuť soukromých školekO nás
Česko-anglická školka v Trojské labuti vytváří jedinečný koncept velmi vysoké úrovně. Vytvořili jsme speciální metody výuky, kdy děti přirozeně komunikují v anglickém jazyce, ale zároveň se rozvíjejí i v jejich rodném jazyce. Přirozené střídání českého a anglického pedagoga při činnostech je velkou výhodou, děti rozvíjejí komunikaci v obou jazycích zároveň.

Velkým přínosem pro děti je, že od malička přicházejí do kontaktu s více jazyky. Malé skupinky jsou samozřejmostí pro individuální přístup k dítěti. V anglickém jazyce dbáme převážně na bohatou slovní zásobu, aby se dítě nikdy nebálo cizím jazykem mluvit, dokázalo se vyjadřovat i ve složitějších slovních spojení a také umělo konverzovat na běžná témata a komentovat dění kolem sebe. Zároveň v rodném jazyce dbáme navíc na správnou výslovnost a tvoření slov a vět, kterou nám zajišťuje naše školní logopedka díky naší logopedické prevenci a následné péči.
soukromými školkami TrojaVzdělávání a program
ANGLICKÉ PÁSMO:
Angličtinu si u nás děti osvojují velmi přirozeně. Je součástí výuky a běžného pobytu ve školce a v jesličkách každý den. Angličtinu vyučují rodilí mluvčí, kteří jsou s dětmi při všech činnostech ve školce. Cílená výuka probíhá formou her, písniček, říkadel, tanečků, maňásků. Za pomoci interaktivní tabule, didaktických pomůcek a knih z Oxfordské univerzity. Veškeré činnosti provádíme pouze v anglickém jazyce.

ČESKÉ PÁSMO:
Každý den česky mluvené prostředí, kdy kvalitní pedagogové a lektoři se zkušenostmi věnují individuální péči s laskavým přístupem, láskou, nadšením a vstřícností ke každému malému človíčkovi. Nabízejí doplňkové aktivity při zájmových činnostech a doplňují rodilé mluvčí při každodenních činnostech ve školce.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI A DOPROVODNÉ AKTIVITY:
-zájmové kroužky, máme velikou škálu zájmových činnosti, každý si vybere tu svou oblíbenou činnost, každý den je na výběr ze 4 zájmových aktivit
-rozvoj řeči a slovní zásoby, naše školka se intenzivně věnuje logopedické péči a prevenci v ceně školného, více o logopedické péči se dočtete ZDE.
-ekovýchova, environmentální vzdělávání je v současné době velice důležité, dbáme o ochranu přírody a správné chování ke všemu živému.
-pravidelné procházky a činností venku, zahradě či terase jsou samozřejmostí.
-pobyt v solné jeskyni každý týden
-každý týden minimálně jeden vzdělávací výlet za dobrodružstvím
-výuka tenisu, golfu a jízdy na koních od profesionálních trenérů
-pravidelné lekce plavání
-vlastní keramická dílna, hudební místnost, terasa s bazénem, veliká herna, sportovní terasa, a mnoho dalšího u nás vaše děti objeví.

I CARE SYSTÉM:
V případě souhlasu se všemi rodiči, máte možnost sledovat bezpečí vašich dětí v hrací místnosti přes on-line kameru (přístup je pouz přes kód, pouze rodičům našich dětí).
soukromým školkám Praha 8Vybavení jazykové školky
Novostavba v níž sídlí soukromá školka a jesle je situována ve vilové čtvrti, na krásném a klidném místě mimo hlavní silnice. V blízkosti chráněné krajinné zóny. Místo, které splňuje podmínky prostorové, hlukové i estetické. V této části na úpatí Pražské Tróji, je také jedno z nejčistších ovzduší Prahy. Rodiče tak mají pro své děti prostředí, které splňuje podmínky pro zdravý a bezpečný způsob trávení času jejich dětí.

-interaktivní tabule: nejmodernější vzdělávací program vytvořen za pomocí speciálních metodik odborných lékařů a vědců, pro rozvoj a výrazné zlepšení přirozené inteligence a znalostí velmi zábavnou formou
rozsáhlé vybavení výukovými, didaktickými pomůckami stávající generace

-I care systém: v případě souhlasu se všemi rodiči, u nás možnost sledovat bezpečí vašich dětí v hrací místnosti přes on-line kameru (přístup pouze přes kód, pouze rodičům našich dětí)

-nová keramická dílna s keramickou pecí

-zahrada a velká terasa navazující na hrací místnost, další terasou s bazénem

-svěření návrhu interiéru renomovanému architektovi je zárukou vysokém kvality výukových i hracích prostor

-vybavení školky odpovídá zákonným normám o hygieně a bezpečnosti a splňuje nejvyšší standardy nezávadnosti použitých materiálů, bezpečné hrany, konstrukce, ochranné fólie oken a další.
soukromé školkyStravování pro Vaše děti
Zdraví velmi úzce souvisí se stravou, proto školka velmi dbá na kvalitní, pestrou a vyváženou stravu, která bude dětem chutnat. Velmi důrazně kontrolujeme kvalitu potravin, rozmanitost stravy a vyvážené nutriční hodnoty. Jídla jsme schopni připravit s ohledem na dietní opatření, alergie na různé potraviny apod.

Pomáháme dětem osvojit si zdravý životní styl, který úzce souvisí se zdravím. Je pro nás důležité, aby si děti v předškolním věku osvojily zásady správného stravování, které v naší školce a jeslích uplatňujeme. Pro děti vybíráme pestrou stravu, která je v bio kvalitě ( čerstvé a nezávadné suroviny ) a je přímo určená pro předškolní věk dětí. Děti u nás nezískávají žádné slazené nápoje či pokrmy.

Jídelníček sestavuje odborník, specializující se na normy pro nejmenší a předškolní děti. Dbáme na to, aby děti měly vyvážený přísun potravin po celý den.

Během pobytu ve školce mají děti dopolední svačinu, oběd: polévku a hlavní jídlo, odpolední svačinu a případně večerní svačinu.Samozřejmostí je celodenní přísun ovoce, zeleniny a dodržování pitného režimu - neslazený ovocný čaj nebo voda s mátou ze zahrádky.