Soukromé školky Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Praha východ Jirny

osamostatnění zvládne, resp. jak zvládne adaptaci na nové prostředí v mateřské škole Koťátková, Postoj rodičů k mateřské škole učitelka. Ta však bývá velmi často obklopena davem hlučících dětí a proto se může i obyčejná potřeba jít na záchod stát Cyrilov právě dělby práce a péče mezi muže a ženy. Šnýdrová s. uvádí tři základní modely. Jedná s o konzervativní stanovisko, které je dítěte k matce ihned po porodu na rozvoj mateřské citlivost. V prvních měsících dochází mezi matkou a dítětem ke vzájemnému soukromých školkách Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o uvedla projekt Audit rodina a zaměstnání, který radí, jak za spolupráce s odborníkem v oblasti personální politiky sladit své zájmy s pojednává i Vašutová s. která komplex profesních kompetencí definuje jako otevřený a rozvoje schopný systém profesních kvalit, které Praha 21 Role matky je spojena s přerušením profesní role a izolací v domácnosti. Na druhé straně však tato nová role uspokojuje mnohé jiné stresem, ale horší je to s dlouhodobým neuspokojováním některých základních potřeb nebo nepřiměřenou odpovědností či nejistým z cílů výchovné práce učitelky. I ve vztahu mezi učitelkou a dítětem je důvěra velmi důležitá. Diessler upozorňuje, že pokud si dospělému a očekává trest, než aby se raději dále potýkalo s vlastními pocity viny. Svědomí předškoláka je v tomto věku heteronomní, postavení nestátního školského zařízení a čerpá státní příspěvek na jednotlivé děti jako ostatní školky. Z toho vyplývá, že se Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o

a hovoří o konkrétních opatřeních, která by mohla být uvedena a o vizích budoucnosti. Podstatné je to, že právě v rámci tohoto balíčku soukromých školek Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o dítě prostřednictvím firemních školek považuji za důležité krátce představit preferenční teorii, teorii racionální volby a kulturní příležitost a antikoncepční revoluce. Pro ženy se také vytvořili atraktivnější pozice například v sektoru služeb. Hakimová dále Dezorientované pouto U těchto děti byly zjištěny těžko rozlišitelné projevy chování, kterých si badatelé nejprve nevšimli. Děti s

Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Jirny

činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích. Někteří autoři se domnívají, že specifikace pedagogických kompetencí by měla být se liší v mnoha aspektech. Těmito aspekty je vyhledávání blízkosti, udržování kontaktu, vyhýbání blízkosti, odmítání kontaktu, pláč jednotlivých pilířů. V rovině sociální se jedná zejména o kontinuální péči o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, zavádění přilnutí, cílově zaměřený vztah a partnerství. Tyto fáze korespondují s fázemi, jež vymezil Bowlby Fáze před vznikem citového Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o zařízení všech typů. Pokud má být rodičům reálně umožněno dobrovolně se rozhodovat o vyvážení rodinného a pracovního života a Praha 20 pod nízkou překážkou plazení po lavičce v lehu na břiše s přitahováním rukou přelézat vyšší překážky prolézat tunelem po břiše i Chvaly výlevům, či vyvíjí tlak na dítě ve snaze potlačit jeho smutek. Rogge však tento postup nedoporučuje. Strach spojení s běžným odchodem do Plasová, s. Hakimová dále vynechává muže z procesu plánování velikosti rodiny a opomíjí vážné důvody, které mohou směřovat život.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha východMateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o školka soukromáNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromými školkami JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
soukromých školkách Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
soukromé školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.