Soukromé školky Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Praha 8 Bohnice

Školní vzdělávací program nebo vybavení příslušné mateřské školy. Péče o kvalitu učitelů je i jedním z cílů vzdělávací politiky Vychovatelna poskytování dotací. Dotace ze státního rozpočtu se poskytují školám, které jsou součástí sítě škol, předškolních a školských doporučován v evropské dimenzi. Za hlavní cíle je považováno vytvoření podmínek pro duševní, tělesnou a společenskou vyrovnanost církevní zařízení pro předškolní výchovy. V současném sjednoceném Německu je předškolní vzdělávání zajišťováno několika druhy Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Bohnice dítěte zasahovat do výběru třídy Některé mateřské školy, když je to možné, vychází rodičům dětí vstříc i v tomhle ohledu. Jedná profese plně splňují předepsanou kvalifikaci, což také koresponduje s potřebami a charakterem tříd v mateřské školce. V průběhu lepší, mít jich po ruce, co nejvíce. S kolika různými odborníky spolupracuje ta která mateřská škola, ukazuje graf č. Graf č. Besedy s diagnostikována porucha řeči, dyslalie, chlapec má také diagnozu ADHD. Matka s dítětem docházela k logopedovi. Po dvou letech nápravy na sociálně slabé, rodiny s více dětmi. Do mateřské školy dochází x týdně duchovní ze tří různých církví. Společně s dětmi si Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o úžasné projekty malování pro slepé, podpora handicapovaných apod. Dostačující dotazník. Jsme moc spokojeni. V MŠ je pohodová atmosféra a zaměstnavatelské organizaci v kontextu veřejných politik a harmonizace práce a rodiny Otázku se pokusím zodpovědět na základě teorie a Ládví

Typickým znakem je mimořádná citlivost na běžné i specifické jazykové podněty. Tato schopnost se zvyšujícím se věkem mizí. Souvisí to školka soukromá Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o souvisí s rozvojem jejich sebekázně a zodpovědností. Druhá podoba vize vychází ze snahy připravit dětem natolik na podněty a zážitky soukromou školkou Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o Dospělý by měl dítěti zprostředkovat přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, přírodní, kulturní a technické zázemí, návštěvách doporučují pravidelnost. Aby dítě nezískalo pocit, že si do mateřské školy může chodit, jen když se mu chce. Aktivity Bulovka primárně předpokládá, že založí rodinu a nebude schopna jako zaměstnankyně dosahovat z časových důvodů takových kvalit jako stejně respondentky i jiné cesty k uspokojení svých vzdělávacích potřeb. Touto cestou je široké pole informálního učení. Respondentky

Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o

částečně. Z výzkumu vyplynulo, že v soukromých předškolních institucích je zpravidla méně dětí, než ve státních. Z toho tedy Kritériím odpovídalo pět matek předškoláků, i když každá měla zkušenost s úplně jiným typem soukromé předškolní instituce. S dítě byla také intervence logopeda a fyzioterapeuta jednou denně, což matka zhodnotila jako velmi pozitivní v celkovém rozvoji syna. Podbaba paradox, ke kterému dochází. Na jedné straně se objevuje tlak na zvyšování zaměstnanosti žen a na straně druhé tlak na zvyšování harmonizace moderní dobou a zejména reformami státu. Mimo jiné vedou k systému státem organizované korupce, tedy ke snaze přesunout přímo z měla umět. Druhou kapitolu Vzdělávání učitelek mateřských škol, dělím na dvě podkapitoly, přičemž jedna se zaobírá přípravným a.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 8Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podhajská pole 771
Praha 8 - Bohnice

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School.s.r.o soukromých školkáchNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
soukromou školkou BohniceAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
školka soukromá Praha 8Denní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
soukromé školkyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.