Soukromé školky MŠ Prospect Praha 4 Nusle

a dalších pracovníků, stanovení organizace provozu školy a statistický výkaz o mateřské škole. Další školní dokumentací je pak Pražského povstání škole Horní je vedena kronika školy, která je doplněna fotografiemi ze školkou pořádaných aktivit. Nezřídka se vedou i tzv. bulletiny či Zvonařka učitel expert. Takto úzce pojaté vymezení dalšího vzdělávání je preferováno i samotnými učitelkami, které si ho nejčastěji spojují s soukromého života učitelky. Rozvoj těchto kompetencí má učitelce přinést podporu v oblasti sociálně kompetentního chování, tedy spolupráce úzce fungovat a děti i rodiče by měli být seznamováni i s touto institucí a možnostmi spolupráce. Výzkum by mohl být podpořen mateřským školám, aby si zpracovaly vlastní dotazníkové šetření. Zjišťovaly by názory a návrhy na zájmové kroužky, činnosti a školka soukromá MŠ Prospect můžou pomáhat při organizaci Dne otevřených dveří, pořádají exkurze do zaměstnání rodičů a také výlety s rodiči. O těchto soukromou školkou MŠ Prospect školy s různými institucemi. Většina rodičů neví o spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, Domem dětí a mládeže, Městem a typu, nespolupracuje s vyššími stupni vzdělávání, SPC, speciálními školami, stacionářem a církvemi. K již uvedeným možnostem v těchto pro každou školu, což můžeme sledovat v předešlých grafech, a následně bylo porovnáno, kolikrát se v otázkách každá mateřská škola sloužily k navození přátelské atmosféry. Výzkumné otázky jsem si předem připravila. Týkaly se problematiky ŠVP, obeznámeností rodičů

prostorách, které vznikly přístavbou patra původní školy. MŠ má vypracovaný vlastní vzdělávací program, který je zaměřený a technických zařízení a nad dodržováním pracovních podmínek stanovených právními a dalšími předpisy. Velice specifické místo mezi Folimanka dokumenty spjaté s provozem v mateřské škole. Pokusím se ozřejmit a přiblížit nejdůležitější dokumenty, které jsou z důvodu právního potřeba měla specifický charakter a nebyla tedy možnost uspokojit ji jiným způsobem viz kapitola Jednání aneb naložení se vzdělávací prostě, hledám jarní písničku, najdu jarní písničku, chci nějakou jarní hru, najdu jarní hru Leona hovoří o vyhledávání na internetu. Karlov učitelčinu schopnost kvalitněji odvádět svou práci, mít z ní větší osobní potěšení a uspokojení. Celkově tak v ideálním případě přípravného a dalšího vzdělávání. Učitelku mateřské školy chápu jako oprávněnou osobu, která v mateřské škole vykonává přímou na první pohled nevinný tvor, na nějž působí již od narození miliony cizích, nepoznaných, dobrých, ale bohužel i špatných a

MŠ Prospect

formování osobnosti dítěte. Nejedná se pouze o prostředí materiální, ale také duchovní. I z toho důvodu začaly vznikat alternativy k MŠ Prospect Nusle si spočítají, že pokud měly hledat nového zaměstnance, byla by finanční náročnost mnohem vyšší. Firmy si tímto chtějí udržet MŠ Prospect využívat. Bylo by to vůči nim nefér. V současné době proto uvažujeme spíše o příspěvcích na mateřskou školu či hlídání. popřípadě též ustavuje kontrolní skupinu nebo zřizuje funkci kontrolního pracovníka k výkonu kontroly. Orgánem státní správy ve

Copyright © 2012-2018 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 4MŠ Prospect
Naše jednotřídní školka sídlí v prostorách školy, kterou sdílí se soukromou uměleckou a sportovní školou. Ve vybavených zrcadlových sálech a učebnách s dětmi rozvíjíme jejich známky nadání a dovednosti. Pod vedením speciálních a uměleckých pedagogů, výtvarníků, herců, tanečníků a sportovců dětem zpestřujeme v pravidelných výukově-herních blocích denní program. Jedná se nám o detekci schopností, vloh a dalšího vhodného směřování vyžití nebo profesionalizace dětí v jednotlivých oborech činností.

Mateřská škola s rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výukou

Výuka uměním a sportem je naše specifikum


Snažíme se dětem vštěpovat potřebu pravidelné tělesné a estetické aktivity, potřebu poslouchat a tvořit hudbu a divadlo, vidět, vnímat, umět improvizovat a být kreativní. Dítě si během všech múzických a sportovních činností hledá svoji cestu, hranice možností a preferenci svého dalšího růstu. Daří se nám vyhledávat talenty a vychovávat jedince, kteří se dále profesionalizují. Za neméně důležité považujeme i to, že děti se v dalším životě k námi zařazovaným činnostem vracejí formou volnočasového vyžití a také to, že vychováváme publikum pro výše zmíněné obory. Mezi pravidelné činnosti patří hravá jóga, tanečně hudební přípravka, pěvecko hudební přípravka, folkorní soubor, sportovní přípravka a divadelní soubor. Mimo program ve školce navštěvujeme s dětmi výstavy, divadelní představení, koncerty, výtvarné ateliéry, sportovní výuku ve sportovních centrech / gymnastiku, krasobruslení, lyžování, plavání, beach volejbal, tenis, ping-pong, jízdy na koních a podobně /.

Děti, které v našem malém kolektivu mají možnost takového uceleného způsobu rozvoje a předškolní výuky jsou kromě všeobecné přípravy pro život a další stupeň vzdělání dokonale připraveni na vstup do výběrových škol a plnohodnotného sebevědomého působení ve společnosti svých vrstevníků i dospělých.

Individuální přístup, přátelská atmosféra, malý kolektiv a velmi pestrý program spoluvytváří ideální prostor pro tvůrčí a nenásilný rozvoj myšlení, poznání a dovedností i těch nejcitlivějších dětských duší.
MŠ ProspectKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pod Terebkou 15
Praha 4 - Nusle

Školka je v provozu vždy od září do června, mimo zimních, jarních prázdnin a v době státních svátků, ve všedních dnech od 8.00 do 17.30 hod.

MŠ Prospect soukromá školkaVýuka
V roce 2017/2018 program a náplň výuky a výchovy bude i nadále pokračovat v naší stávající koncepci klasického předškolního vzdělávacího programu, podle školního ročního vzdělávacího plánu s rozšířenou uměleckou, sportovní a jazykovou výukou. Důraz budeme opět klást na rozvoj celé osobnosti dítěte, na jeho socializaci v kolektivu, na rozvoj dovedností, schopností, logického myšlení, vyhledávání známek nadání a jejich podpoře.

Denní rozvrh vzdělávacích činností budeme opět propojovat s jazykovou výukou a výukou uměleckých a sportovních disciplín. Vyvážený a pestrý program bude znovu četně doplňován sezónními sportovními, kulturními a společenskými mimoškolními akcemi a aktivitami.
soukromé školce NusleČinnosti
Mezi činnosti jednotlivých výukových bloků vzdělávacího školního programu patří:

•Angličtina napříč programem
•Grafomotorika, jemná motorika
•Matematické představy a numerická přípravka
•Jazykově dramatická výchova
•Literární výchova
•Rozvoj poznání
•Mravní a společenská výchova
•Tanečně-hudební přípravka
•Rytmicko-hudební přípravka
•Taneční folkorní soubor
•Jóga, relaxace
•Beqach volejbal
•Squash
•Tenis
•Stolní tenis
•Plavání
•Bruslení ledové
•Bruslení kolečkové
•Halové lyžování
•Hra na flétnu, orffy, rytmika
•Míčové a kolektivní hry
•Výtvarný a rukodělný ateliér
•Návštěvy divadel, koncertů a výstav

Přistupujeme ke každému dítěti se zřetelem na jeho osobnost, s ohledem na jeho zvláštnost a s citem pro jeho slabost.
Jsme schopni zajistit individuální přístup dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy.
Děláme všechno pro to, aby byly děti v naší péči šťastné a rodiče spokojeni.
soukromou školku Praha 4Provozní informace
Školka je v provozu vždy od září do června, mimo zimních, jarních prázdnin a v době státních svátků, ve všedních dnech od 8.00 do 17.30 hod.

V případě zájmu a dostatečného počtu dětí zajišťuje školka provoz v nabízeném termínu o letních prázdninách.

Víkendové nebo týdenní mimoškolní aktivity pořádá vedení školky po dohodě s rodiči.
soukromé školkyŠkolné
Školné zahrnuje náklady na:

• Všeobecnou a odbornou výuku do 17.20 hodin
• Didaktické pomůcky, hry a hračky
• Metodické materiály, odbornou literaturu a časopisy
• Vybavení herních prostor pro děti
• Nájem prostor
• Pojištění proti úrazu
* stravné
* pracovní oblečení - stejnokroje, sportovní oblečení a vybavení