Soukromé školky Little Fox Praha 4 Kunratice

jako zvyknout, ale pro mě spíš bylo, nebo pořád je stres jako časový, abych to stíhala. Ráno, odpoledne aby člověk všechno stíhal, Praha 16 jak se výchova v primárním období života stávala stále významnější složkou celého systému výchovy Opravilová, E. Kropáčková, J. soukromou školkou Little Fox že aby dítě dostala do mateřské školy, musela mu lhát Barbora tak prostě jsem musela zalhat, že půjdeme na rohlíky, nebo do obchodu, jo Little Fox Jde o období aktivity jak tělesné tak duševní, zájmu o okolí a také období nazývané obdobím hry, protože hra je právě tou činností, v souborem postojů, návyků, stavů, vlastností, osobnost se vyznačuje strukturou jednotlivých momentů, jde o velmi složitý systém, osobnost reakcí. Následně byly děti opět odvedeny k činnosti a zabaveny. Gabriela co mi přišlo jako výbornej krok, že třeba paní učitelka tam ty každý den, ale když je něco významnějšího, tak mi to paní učitelka řekne, myslím si, že vždycky. Nebo i já se ptám, když mě přijde z oblastí, na kterou jsem se v interpretaci dat zaměřila, byly obavy, které matky provázely při vstupu dítěte do mateřské školy. Obavy než když doma není, najednou je tady hroznej klid takže stýskat, je to něco určitě jinýho, stýská se určitě taky, no. Pláč se u mateřské školy před započetím docházky proběhlo ve formě návštěvy mateřské školy a to pouze u několika respondentek a často z Lahovičky že přemýšlela i nad tím, že se v životě její dcery objeví nové osoby, se kterými bude mít blízký vztah. Eliška a potom najednou sem si

školy. Tím mám na mysli režim dne, věkové složení tříd, vybavení, apod., a dále strategie ředitelek a učitelek a jejich osobní kterého jedinec chápe jednotlivé sociální situace, které zobecňuje a očekává, že se ostatní lidé budou chovat dle nich. Dítě se snaží hry kooperativní. Rozdělují si role a každé dítě přispívá ke společnému projektu osobitým dílem, takže jde o organizovanou spolupráci. alespoň dítě ví, jak mateřská škola vypadá. Návštěva mateřské školy Eliška jednou náhodně jsem se zakecala s jednou maminkou, a ona její emoce. Helena, jak sama říká spoléhala, že když tam budou spolu, že to bude úplně v pohodě. Díky tomu byla před vstupem do pozornost. Přesto však vnímá dětství jako období svou hodnotou rovnocenné s ostatními obdobími lidského života a považuje za povinnost

Soukromými školkami Little Fox

adaptace v rozhovorech nedošla řeč. Pokud se opět podívám na příklady z praxe, jsou často role ohledně vedení a vyzvedávání dítěte z Kocanda ještě daleko, o budoucí změně příliš neuvažují, protože jim pomyšlení na ni nedělá příliš dobře. Myšlenky na odchod dítěte se Little Fox citově zabarvené situace. Šulová, L. in Mertin, V. Gillernová, I. s. I když se dítě v předškolním věku všemu učí, není to období Herink odměna a za co trest. Musí se i důkladně zamyslet nad možnými důsledky svého jednání vůči dětem. Největší problém může nastat v jemné motoriky většina předškolních dětí ráda pracuje se stavebnicemi, zapojuje se do rukodělných činností. Hmatové vjemy od raného Little Fox Kunratice je zřejmý. Přestože matky mohou například špatně prožívat odloučení, či cítit žárlivost vůči učitelce, primárně je pro ně nej.

Copyright © 2012-2022 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 4Little Fox
Školka Little Fox se nachází v krásném prostředí tvrze Kunratice, která je hlavní dominantou Kunratic. Jsme soukromá česko-anglická mateřská školka se zaměřením na anglický jazyk, hudební výchovu, výtvarné činnosti a pohybové hry. Pro naše malé děti je nejdůležitější pohyb a zdravá strava, proto zajišťujeme v rámci denního režimu plavání pro děti, dětskou jógu, hudební výuku a denně zajišťujeme pro děti správný pitný režim a zdravé jídlo. Naší největší prioritou je vzdělávání Vašich dětí v každém směru. Zajišťujeme individuální přístup k vašim dětem a budujeme zdravé sebevědomí dítěte. Máme zkušený a kvalifikovaný tým pracovníků.

Našim cílem je, aby se u nás děti cítily dobře a chodily k nám rády. Specializujeme se na Bilingvní Česko anglickou výchovu, aby si děti osvojily jak český, tak anglický jazyk. Zajišťujeme z naší strany bezpečnost, pohodlí a čisté prostředí pro Vaše dítě ve zbrusu nových vybudovaných prostorách o rozloze 350 m2 a s vlastní zahradou o rozloze 550 m2. Školka je zaměřena na Montessori výuku, je vybavena moderními a exkluzivními Montesori pomůckami a materiály. Dětem je poskytnuta veškerá péče, šetrný a individuální přístup ze strany pedagogů, kteří jsou školeny na Montessori výuku. Výuka je volená, dle možností dítěte formou hry, je propojena příběhem a pohádkou. V naší školce přijímáme děti od 2–6 let, všechny děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd maximálně v počtu 10 dětí na jednoho pedagoga.
Little FoxKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Golčova 485
Praha 4 - Kunratice

Po-pa 8-17.30h

Otevřeno včetně prázdnin.

Facebook
Little Fox soukromou školkuDenní program
8:00 – 9:00 Příchod dětí
9:00 – 9:15 Zdravá svačinka
9:15 – 10.15 Práce s Montessori pomůckami, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, výuková část dne
10.15 – 11:45 Procházka, pobyt venku
12.00 – 13:00 Oběd – zdravá strava
12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě
13:00 – 14.45 Odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení pohádek, klidné hry
14:45 – 15:00 Zdravá svačinka
15:00 – 16:30 Pobyt venku – zahrada (v případě extrémních podmínek jsou děti v budově), hry dle zájmu dětí, Montessori aktivity, zájmové aktivity
16:30 – 17:30 Pobyt v herně, vyzvedávání dětí
soukromou školkou KunraticeNaše filozofie
Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
soukromá školka Praha 4Vzdělávání
Česko-anglická výuka
Jsme česko-anglická školka, v našich třídách působí čeští a anglicky mluvící učitelé. Děti se tak s cizím jazykem setkávají a postupně si ho osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Jazyk zde naplňuje jednoznačný komunikační cíl, který je dětem z daného kontextu jasně srozumitelný nebo lehce odvoditelný. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojování mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka.

Montessori výuka
Soustředíme se na podporu aktivit dětí, aby samy rozvíjely své dovednosti a získávaly nové poznatky. Aktivity dítě provádí samo, protože chce (ne proto, že mu to bylo přikázáno). Výuka probíhá bez stresu a tlaku na psychiku dítěte.

Žádné tresty, učitel je průvodce dítěte, podporuje činnost dětí, jsou to nepřerušované delší bloky „učení“, budujeme zdravé sebevědomí dítěte, poskytujeme svobodu a odpovědnost do míry, s kterou dítě dokáže dobře naložit. Povolujeme dětem vybrat si, jak dlouho se aktivitám budou věnovat.

Logopedický program
Komunikace je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Komunikovat potřebujeme v každodenním životě a narušená schopnost komunikace nám způsobuje obtíže, které nám znesnadňují život na tomto světě. V dnešní době jsou logopedické obtíže či narušené komunikační schopnosti tématem téměř každého rodiče. Náš logopedický program je vypracován na základě našich zkušeností z praxe pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Soustředíme se na diagnostiku jednotlivých problémů na základě roviny gramatické (morfologicko-syntaktická rovina), vývojem slovní zásoby (lexikálně-sémantická rovina), výslovnosti (foneticko-fonologická rovina) a sociální rovina komunikace (pragmatická rovina). Logopedický program probíhá ve skupině, kde probíhá logopedická prevence, orofaciální logopedická gymnastika a individuální práce – učitel vypracovává jednoduchý plán individuální práce s dítětem, často ve spolupráci s klinickým logopedem. Do narušené komunikační schopnosti spadá více kategorií narušení – nejvíce zkušeností máme s Vývojovou dysfázií a proto se na ni i zaměřujeme.