Soukromé školky IQ school Praha 9 Horní Počernice

odstup. Objevuje se preference matky před jinými osobami, dítě matku vyhledává. V této fázi je již citová vazba k matce jasně viditelná. se liší v mnoha aspektech. Těmito aspekty je vyhledávání blízkosti, udržování kontaktu, vyhýbání blízkosti, odmítání kontaktu, pláč vazbou na vlastní dítě. Osobnost ženy se díky této zkušenosti mění. Důležitým mezníkem v rozvoji rodičovských postojů jsou první Výzkumy tuto dobu označují jako tzv. kritické období, jež trvá přibližně prvních hodin po porodu. Vztah mezi matkou a dítětem je velmi rozsahu služby, dostupnosti místní i finanční. Péči o předškolní děti můžeme dělit podle toho, zda se jedná o děti do nebo od let. V Praha 20 jejich kapacita. V roce nebylo do mateřských škol přijato každé čtvrté dítě ve Středočeském kraji a Jižní Moravě dokonce každé mužů splňuje z nich a tito muži zapadají do egalitářského modelu. Skupina mužů byla také více homogenní ve svých preferencích a Chvaly vlastních individuálních hodnot. I. Teorie racionální volby Další teorií je teorie racionální volby, která oproti předchozí vychází z školka soukromá IQ school žádné strnulé normy. Za předpokladu, že děti mají dost podnětů a možností, aby rozvíjely pohyb, dosáhnou koncem předškolního období snožmo do dálky z místa koulet a házet míčem v určitém směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem správně držet a soukromými školkami IQ school pedagoga např. zodpovědnost, empatie, tolerance, schopnost řešení problémů, tvořivost,. Tyto kompetence jsou do určité míry závislé

tedy informace a zvládnutí obsahu edukačního obsahu, jsou v pedagogickém procesu to nejdůležitější, ovšem to není pravda. Všechny tyto Cyrilov seznamování a poznávání. Oba si na sebe musí zvykat. Postupně dítě získává důvěru a pocit bezpečí. Bowlby uvádí, že existují oblasti manželské role velmi důležitá je spolupráce manželů při péči o dítě a domácnost a snaha o zachování kvalitního a spokojeného Praha 14 největší význam viděl v potřebě jistoty a bezpečí. Dalším významným pojmem souvisejícím s teorií citového přilnutí je bezpečné IQ school reflexy a signály, které dítě vysílá. Blízkost a kontakt s matkou se podílejí na utváření zárodků citového pouta. Je nezbytné, aby

IQ school

možnosti. Preference partnerů jsou také motivovány různými aspekty, o kterých budu mluvit níže. Posun však nenastal pouze v péči o děti. tyto hranice posouvají vpřed. Kontext vstupu mužů do rodinné sféry jsem v rámci tématu práce uvedla zejména proto, že harmonizační fungování rodiny vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou plně respektována autonomie a možnost svobodné volby rodin s tím, že k intervenci do rodiny bez souhlasu rodičů bude přikročeno pouze za různí především proto, že fakticky neexistují žádné hranice vymezující její obsah. Společenská odpovědnost firem je překladem jednotlivých pilířů. V rovině sociální se jedná zejména o kontinuální péči o rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, zavádění IQ school Horní Počernice roli v této oblasti vnímají spíše jako doplňující k roli státu a samozřejmě samotných rodin, v čemž se shodují i s názorem většiny

Copyright © 2012-2020 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 9IQ school
IQ school přijímá děti od 2 do 6 let. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school nejen mají zkušenosti v práci s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Nabízíme individuální přístup k dětem a výuky anglického jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Možnost zdarma vyzkoušet naši školku po dobu 5 dnů.

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:

• Denně zařazujeme pro děti motivovaná zdravotní cvičení jako prevenci vadného držení těla, pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin.
• Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem pro děti od 3 let. Kurz cizího jazyka harmonicky seznamuje dítě s novým jazykovým prostředím. Probouzí v něm zájem o studium tohoto jazyka, formuje návyky kolektivní výuky, napomáhá rozvoji paměti, myšlení a rozšíření obzoru.
• Vaření. Každý pátek společně obě třídy se podílí na přípravě dobrot. Dětí hravou, přitom přirozenou formou seznamují se s různými druhy potravin a chutí.
• Divadlo. Mateřská škola se nachází v blízkosti divadla Horní Počernice. Minimálně 1x měsíčně děti chodí na představení určené dětem z MŠ.
• Solná jeskyně. Pravidelné návštěvy jeskyňky pro dětí velice prospěšné. Děti rádi hraji si v solných krystalech a nevědomky se tak mohou léčit.
• Hudební výchova. Hudební výchova zaměřená na rozvoj hudebnosti, rytmiky. Děti se naučí nové písničky, jednoduché tanečky a seznámí se s hudebními nástroji.
• Čtení. Jsme zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“. Čteme dětem minimálně 20 minut denně.
• Dramatické hry. Probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat situace a chápat je. Máme zde k dispozici různé oděvy, doplňky jako jsou klobouky, šátky, boty, kabelky, líčidla, obrázky, záclonky, maňásky, panenky, plyšáky a v neposlední řadě i kulisy zhotovené přímo dětmi.
IQ schoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Krčínská 2511/5
Praha 9 - Horní Počernice

Po-Pá: 7.45-18.00 hod.

IQ school soukromých školkáchDenní program
7.45–09.00 přivítání dětí, ranní rozcvičení
9.00–9.20 snídaně
9.20–9.30 hygiena
9.30–10.30 dopolední blok vzdělávacích aktivit
10.30–11.00 pauzička s džusem
11.00–12.00 procházka, aktivní hry venku
12.00–12.15 úklid, hygiena, příprava na stolování
12.15–12.50 oběd (Table Manners – děti se učí správným zásadám stolování)
12.50–13.00 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny
13.00–14.45 „story time“ – předčítání pohádek a dětských knížek, odpočinek (případně spánek)
14.45–15.00 úklid, hygiena, příprava na stolování
15.00–15.30 svačina a „Tea time“
15.30–16.30 čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, zájmové kroužky, předškolní příprava a zábavné činnosti
16.30–18.00 active Learning – volné hry, společná aktivita, Art Studying
soukromou školku Horní PočerniceVzdělávání - Integrované bloky
Kamarádi
Děti se dozví kdo je to kamarád a jaké kamarádí máji povinnosti. Uvědomí si, že jsou taky pro někoho kamarády. Učíme se správně zdravit se a se loučit. Děti se učí taky mít rozlišovací schopnosti, nemluvit s cizími lidmi.

Místo, kde žijeme
Dítě získává elementární poznatky o místě, kde žije. Provádíme pozorování přírody a aktuálního počasí v dané lokalitě.Naučí se zpaměti adresu svého bydliště a celé své jméno. Popíše a vysvětlí cestu k domovu. Pozná nejbližší okolí školy a dokáže se v něm orientovat. Zvládá základní pravidla silničního provozu pro chodce. Dokáže od sebe odlišit některé typy staveb.

Zdraví
Dítě pozná základní části lidského těla. Pojmenuje jednotlivé části lidského těla. Zvládá hygienické návyky, vyvíjí sportovní aktivity. Pečuje o své tělo a rozvíjí tělesnou zdatnost. Uvědomuje si svoji existenci a začlenění do společnosti. Vytváří si vztah k okolnímu světu. Chápe, že je součástí přírody.

Zimní radovánky
Dítě poznává a uvědomuje si zákonitosti přírody, pravidelné střídání ročních období. Má vlastní vztah k určitému ročnímu období. Porovná daná roční období. Děti osvojí dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si vytvářely zdravé životní návyky a postoje.Zaměříme se na rozvoj řečových, pohybových, dramatických a motorických dovedností. Hry a činnosti budou motivovány autorskou pohádkou. Příprava na zimní besídku.

Kniha
Dítě vstupuje do světa kultury a umění. Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchá a sleduje se zájmem literární, dramatické nebo hudební představení. Vyjádří svoje zážitky, zhodnotí vnímané dílo, kulturní akci. Rozvíjí své estetické cítění. Šetrně zachází s knihou. Rozezná a pojmenuje literární útvar pohádku, báseň (říkanku) a píseň. Pohybem i slovem vyjádří příběh (dramatizace). Zorganizuje a připraví jednoduché divadelní představení. Srozumitelně recituje, používá rozmanitosti jazyka.

Povolání
Proč rodiče chodí do práce? Pozveme na návštěvu do naší školky několik rodičů, aby se s dětmi podělili o svém povolání. Kde pracovali naší babičky a dědečkové? Co nás čeká po školce? Hrajeme na lékaře. Čteme pohádku Myšák Eda.

Zvířata
Dítě pozná a rozliší typické znaky některých živočichů. Vyjmenuje některé zástupce živočichů. Napodobí zvíře a jeho zvuky. Získává elementární poznatky o způsobu života, užitku i nebezpečí pro člověka. Seznamuje se s prostředím, kde živočichové žijí. Děti si uvědomují živočichy jako součást živé přírody, získávají poznatky o jejich ochraně a významu. Utváří si vlastní vztah ke zvířatům.

Rostliny
Jak poznáme, že nastalo jaro? Pozorování přírody. Dítě pozná některé rostliny, které ho obklopují (ovoce, zelenina, zahradní rostliny, stromy, keře, byliny). Nakreslí rostlinu a umí popsat její hlavní části (květ, list, plod, kořen apod.). Umí se o rostliny postarat, ví, co potřebují k růstu.

Naše planeta
Cestujeme po celé zeměkouli. Dozvíme se jaký je velký oceán, kde je domov zvířátek, rybiček a ptáčků. Studujeme povrch Země (hory, sopky, oceány, řeky, pouště, pralesy, země ledu). Poznáme, jak se žije dětem v jiných zemích. Pak se vypravíme do vesmíru. Společně s jiskřičkou Světlankou navštívíme planetu Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Sluníčko.

Rodina
Upevňuje si citové vztahy k rodině a domovu. Učí se poslouchat rodiče. Dokáže sdělit své jméno a příjmení, jména svých rodičů a sourozenců. Zná některé hlavní příbuzenské vztahy (babička, dědeček, bratr, sestra, bratranec, sestřenice).
soukromou školkou Praha 9Aktivity a kroužky
2.10.2014 – 10.00 – solná jeskyně. Rezidence & Wellness Blatov.
9.10.2014 – 10.00 – návštěva dětského světa Lvíček.
16.10.2014 – 10.30 Příhody včelích medvídků – Divadlo Krapet.
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze
k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám maminky
a pomoci kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
21.10.2014 – 10.00 – Knihovna Horní Počernice.

Kroužky:
PO - Angličtina - čas: 15.45 - 16.30 - cena:350Kč/měsíc
Hrajeme hry, zpíváme, malujeme, tančíme. Výuka anglického jazyka je vedena hravou formou s ohledem na možnosti každého žáka. Cílem je naučit se praktickému využití, rozšíření slovní zásoby, porozumění základním slovům a frázím, probudit v dětech zájem o učení anglického jazyka.

ÚT - Hudební výchova - čas: 15.30-16.15 - cena: 350 Kč/měsíc
Kurz hudební výchovy krůček za krůčkem, jakoby hrou, přibližuje dítěti základní hudební vnímání a instrumentalní dovednosti. Vysledkem je probudit hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou představivost, vše v jednotě se zvládnutím základních prvků klavírní hry.

ST - Dopolední angličtina - čas: 9.30 - 12.00 - cena: 790Kč/měsíc
Během celého dopoledne v rámci běžné činnosti ve školce se na děti mluví pouze anglický. V ceně je zahrnuta také „pauzička s džusem“. Děti si ani nevšímají, že se něco učí a anglický jazyk se jim automaticky upevňuje. Výuka probíhá pod vedením odborných lektorů. Délka trvaní kurzu je 2.5 hod a tak rodiče si budou moci vyhradit chvilku pro sebe.

ČT - Aerobic a moderní tanec - čas: 15.45 - 16.30 - cena: 350 Kč/měsíc
Sestavy z aerobiku a také taneční sestavy naučíme děti na oblíbené a populární skladby. Při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla, ladnost pohybu, pohybovou paměť a především na sportování pro zdraví a zábavnou formu taneční lekce.

PÁ - Vaření - čas: 9.30 - 11.00 - cena: 490 Kč/měsíc
Velmi oblíbený kroužek, který vedeme v IQ school od roku 2009. V ceně jsou zahrnuté potraviny, ze kterých děti budou vařit. Poznáme různé světové kuchyně (italskou, indickou, řeckou, českou, francouzskou). Dozvíme se, co to je zdravá výživa, co to jsou vitamíny a které potraviny nám pomáhají růst.
soukromé školkyBezpečnost
Klademe velký důraz na bezpečnost dětí. Prostory splňují veškeré normy pro provoz předškolních zařízení. Budova školky je vybavená požárními hlásiči, čidly a dalším bezpečnostním vybavením. Máme bezpečnou zahradu s vhodným výběrem rostlin. Přes IP kameru, která je umístěna v hlavní místnosti, mají naši klienti možnost se kdykoli podívat, jak se vede jejich dítěti, i když jsou doma nebo v práci. Děti jsou svěřovány pouze oprávněným osobám.
IQ school soukromé školcePersonál
Bc. Kateřina Švecová - učitelka MŠ
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, obor vychovatelství se zaměřením pedagogika volného času, mám bohaté zkušeností při práce s dětmi. Momentalně studuji Předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšší odborné škole pedagogické a sociální.
Mé záliby: dramatická výchova, četba, vaření i pečení, sport, zvířátka, malování, kultura.
Můžu o sobě říci, že jsem tvořivá, empatická, cílevědomá, trpělivá, ráda se učím novým věcem a získané zkušenosti ráda předávám dál.

Michaela Machálková - učitelka MŠ
Vystudovala jsem Střední odbornou školu pedagogickou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Zkušenosti pro práci s dětmi jsem měla možnost nasbírat během praxí ve školkách a během mé minulé práce (hlídání a doučování dětí). Při kontaktu s dětmi ráda volím individuální přístup. Mezi mé záliby mimo jiné patří hudba, a tak se snažím v této oblasti rozvíjet. Hraji na tři hudební nástroje a baví mě, když mají děti z hudby také radost.

Bc. Jura Demechin - ředitel /učitel MŠ
Má vysokoškolské vzdělaní a bohaté organizační schopnosti. Pro zlepšení své kvalifikace studuje „Předškolní a mimoškolní pedagogiku“ na vyšší odborné škole pedagogické a sociální. V naší školce pracuje od roku 2009 a má na starosti přípravu materiálů pro výuku dětí, organizace výletů a mnoho dalšího. Mezi dětmi je velmi oblíbený. V průběhu letního programu vede taky kroužky. Díky svým zkušenostem v oblasti počítače a internetu s přehledem zpracovává a udržuje webové stránky školy.