Copyright © 2012-2021 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 5Embera Center
EMBERA Center je anglicko-české vzdělávací a volnočasové centrum, které nabízí:

Anglicko-českou školičku pro děti od 2 let
Odpolední jazykové kurzy pro děti i dospělé
Extra aktivity – pyžamové party, příměstské tábory, workshopy pro rodiče s dětmi, vaření a jiné


Program školičky je realizován ve věkově smíšené skupině dětí a vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Svou náplní se přibližuje dítěti a jeho potřebám a usiluje o partnerský vztah lektora, dítěte a rodiny. Lektoři pochází z různých koutů světa a proto jsou komunikačními jazyky čeština i angličtina. Každé dítě je respektováno jako jedinečná individualita a lektoři jsou mu vstřícnými a motivujícími partnery. Díky přátelskému, téměř až rodinnému, prostředí (max.kapacita 16 dětí), se děti učí anglicky spontánně a s nadšením. Hlavním cílem vzdělávání je rozvoj sociálních vztahů spolu s podporou aktivity a tvořivosti dítěte.

Jazykové kurzy a extra aktivity probíhají v odpoledních hodinách, o víkendech nebo v období prázdnin. Atraktivní témata, malé studijní skupinky, hravá a přitom praktická výuka. To vše motivuje naše studenty k aktivitě a snaze si anglický jazyk osvojit natolik, aby v budoucnu mohli komunikovat zcela přirozeně a bez zábran.

Zápisy dětí do školky i kurzů probíhají po celý školní rok.
Embera Center soukromým školkámProvoz školky
Po 8:00 – 16:00 školička
Út 8:00 – 16:00 školička + intenzivní kurz angličtiny pro děti 16:00 – 18:00 kurzy angličtiny
St 8:00 – 16:00 školička
Čt 8:00 – 13:00 školička 16:00 – 18:00 kurzy angličtiny
Pá 8:00 – 13:00 školička

Program dne:
8:00 – 9:30 příchod dětí, volná hra a individuální práce s lektorem
9:30 – 10:00 ranní kruh a řízená aktivita
10:15 – 10:45 svačina
11:00 – 12:00 pobyt venku
12:15 – 13:00 oběd a odchod dětí domůpříprava na odpočinek
13:00 – 14:30 odpočinekklidové aktivity a vzdělávací aktivity
15:00 – 15:30 svačina
15:30 – 16:00 volná hra a odchod dětí domů

Veškeré aktivity jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám dětí a dění ve třídě. Náplň řízených aktivit je popsána ve Výchovně vzdělávacím programu a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé činnosti jsou smysluplně plánovány, střídány a vybírány dle konkrétních cílů, vyplývajících z celkové koncepce školy a potřeb dětí.
soukromou školku MotolVzdělávání
Mezi hlavní metody výchovné práce patří hra a prožitkové učení. Prostřednictvím těchto metod lektoři usilují o to, aby děti prožívaly a poznávaly svět aktivním a tvořivým způsobem, a přitom měly dostatek prostoru pro specificky dětskou spontánní činnost a volnou hru. Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Při plánování vzdělávací nabídky je vycházeno z principů, jako jsou: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru.
soukromých školkách Praha 5Jazykové kurzy
Odpolední kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 let. Probíhají pravidelně v úterý a čtvrtek od 16:00 – 16:45 a 17:00 – 17:45hod. Ke studiu používáme materiály vydavatelství Oxford a Cambridge. Výuky probíhá v malých skupinách max. po 6 dětech. Všichni naši lektoři jsou rodilí mluvčí.

Kurzy španělského a anglického jazyka pro dospělé probíhají ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Extra aktivity jsou plánovány jednou za měsíc. Účastnit se jich mohou děti od 3 let.