Copyright © 2012-2023 Soukrome-skolky-praha.cz | Registrace do katalogu
soukromé školky Praha 5Embera Center
Anglicko-česká školka, vzdělávací a volnočasové centrum zaměřené především na předškolní a školní výchovu. Jazyková školka nabízí celodenní i půldenní docházku. V odpoledních hodinách probíhají jazykové kurzy angličtiny a španělština pro děti i dospělé. Pravidelně organizujeme volnočasové aktivity: pyžamové party, dětské vaření, malování, divadélka apod. Tematické půldenní, víkendové a prázdninové anglické workshopy a tábory.

With a focus on preschool and primary education, we are an English-Czech kindergarten, educational and leisure center offering both full and half-day attendance. In the afternoon, regular English and Spanish language courses are available for children and adults along with specially organized leisure activities such as pajama parties, children’s cooking, painting, theatre, and more. Other organized events include themed half-day, weekend, and holiday English workshops and camps.
Embera Center soukromým školkámProvoz školky
Po 8:00 – 16:00 školička
Út 8:00 – 16:00 školička + intenzivní kurz angličtiny pro děti 16:00 – 18:00 kurzy angličtiny
St 8:00 – 16:00 školička
Čt 8:00 – 13:00 školička 16:00 – 18:00 kurzy angličtiny
Pá 8:00 – 13:00 školička

Program dne:
8:00 – 9:30 příchod dětí, volná hra a individuální práce s lektorem
9:30 – 10:00 ranní kruh a řízená aktivita
10:15 – 10:45 svačina
11:00 – 12:00 pobyt venku
12:15 – 13:00 oběd a odchod dětí domůpříprava na odpočinek
13:00 – 14:30 odpočinekklidové aktivity a vzdělávací aktivity
15:00 – 15:30 svačina
15:30 – 16:00 volná hra a odchod dětí domů

Veškeré aktivity jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám dětí a dění ve třídě. Náplň řízených aktivit je popsána ve Výchovně vzdělávacím programu a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé činnosti jsou smysluplně plánovány, střídány a vybírány dle konkrétních cílů, vyplývajících z celkové koncepce školy a potřeb dětí.
soukromých školek SmíchovVzdělávání
Mezi hlavní metody výchovné práce patří hra a prožitkové učení. Prostřednictvím těchto metod lektoři usilují o to, aby děti prožívaly a poznávaly svět aktivním a tvořivým způsobem, a přitom měly dostatek prostoru pro specificky dětskou spontánní činnost a volnou hru. Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Při plánování vzdělávací nabídky je vycházeno z principů, jako jsou: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí, smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru.
soukromou školku Praha 5Jazykové kurzy
Odpolední kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 let. Probíhají pravidelně v úterý a čtvrtek od 16:00 – 16:45 a 17:00 – 17:45hod. Ke studiu používáme materiály vydavatelství Oxford a Cambridge. Výuky probíhá v malých skupinách max. po 6 dětech. Všichni naši lektoři jsou rodilí mluvčí.

Kurzy španělského a anglického jazyka pro dospělé probíhají ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Extra aktivity jsou plánovány jednou za měsíc. Účastnit se jich mohou děti od 3 let.